Voorlichtingsmomenten

Op dinsdag 21 november 2017 vindt de voorlichtingsavond voor ouders plaats (aanvang: 19.30 uur)

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen op woensdag 13 december 2017 en op woensdag 14 februari 2018 lessen volgen tijdens de open lesmiddag. Graag vooraf hiervoor aanmelden via administratie@rml.nl.

Op donderdag 25 januari 2018 (van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur) zijn leerlingen en ouders van harte welkom op onze Open Dag.

Aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2018-2019 voor het eerste leerjaar

De aanmeldprocedure voor de brugklas verloopt conform de Plaatsingswijzer Rotterdam. Meer informatie over de aanmeldprocedure voor schooljaar 2018-2019 zal zo spoedig mogelijk hier geplaatst worden

Informatie m.b.t. de toelating tot het eerste leerjaar

Leerlingen die beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies zijn automatisch toelaatbaar. Zij ontvangen na inlevering van hun adviesformulier met digitale code schriftelijk een aanmeldnummer. Dit aanmeldnummer wordt gebruikt indien er sprake is van een loting. Ouders / verzorgers die meerdere kinderen tegelijk inschrijven voor het Montessori Lyceum wordt gevraagd aan te geven of beide kinderen een eigen aanmeldnummer willen ontvangen (waardoor ze ieder apart loten), of hetzelfde aanmeldnummer (met toevoeging a of b, waardoor ze samen loten).

Op 21 maart 2017 ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen die op het Montessori Lyceum zijn ingeschreven per mail bericht of hun zoon / dochter is geplaatst.

Overaanmelding

De hoeveelheid nieuwe leerlingen die we kunnen aannemen is beperkt. We zijn een kleine school, niet alleen vanwege de fysieke beperkingen die het gebouw aan ons oplegt, maar vooral omdat we vinden dat we alleen op die manier een optimale zorg en aandacht voor leerlingen kunnen waarborgen. Dit betekent dat we maximaal 165 nieuwe leerlingen toelaten. In het geval er meer toelaatbare leerlingen zijn dan plaatsen hebben de volgende leerlingen voorrang (mits zij voldoen aan de toelatingseisen zoals hierboven vermeld):

  1. leerlingen afkomstig van traditioneel vernieuwend basisonderwijs (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School)
  2. leerlingen die op het moment van aanmelden een familielid op het Montessori Lyceum hebben.

Onder de toelaatbare leerlingen wordt bij overaanmelding geloot volgens de afspraken uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR.. Voor meer informatie over de aanmelding- en plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam verwijzen we u naar deze plaatsingswijzer (klik hier om de plaatsingswijzer van FOKOR te downloaden)
In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een kleine wachtlijst en vorig schooljaar hebben we na loting slechts een klein aantal leerlingen niet kunnen plaatsen.

Wachtlijst

Mocht er ook voor schooljaar 2017-2018 geloot moeten worden, dan worden leerlingen die na de loting niet geplaatst kunnen worden op de wachtlijst geplaatst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde waarin de notaris de aanmeldnummers trekt. Indien een geplaatste leerling zijn of haar inschrijving terugtrekt, kan de eerstvolgende leerling op de wachtlijst geplaatst worden. De wachtlijst blijft geldig tot de start van het nieuwe schooljaar.

Leerlingen met een ondersteuningsprofiel

Leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig hebben en/of die op de basisschool al ondersteund worden d.m.v. afspraken in een OPP hebben naast een kennismakingsgesprek zoals hierboven vermeld een extra gesprek met een van de leden van het zorgteam om te bespreken of de gewenste extra ondersteuning overeenkomt met wat de school kan bieden. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam op www.schoolprofielen.nl. Vragen over ondersteuningsmogelijkheden kunnen worden gesteld aan dhr. Van Beek (mbk@rml.nl).

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor plaatsing in een VWO-klas

Voor schooljaar 2017-2018 zullen er maximaal 2 VWO-klassen gevormd worden. Plaatsing in deze VWO-klas is alleen mogelijk als je een enkelvoudig vwo-advies hebt gekregen van de basisschool. Indien er meer aanmeldingen voor de VWO-klas(sen) zijn dan plaatsen, wordt er door middel van loting bepaald of een leerling in de VWO-klas wordt geplaatst.

Bezwaar

Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de toelatingscommissie kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij de rector van de school, de heer J.W. Koning. Ook eventuele klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de rector van de school, of bij FOKOR.

Aanmelding overige jaarlagen

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren:

Leerjaar 2                           mw. S. Ledeboer-Meermans ldb@rml.nl

4, 5 havo                            dhr. E. Berkhuysen                brk@rml.nl

3 havo, 3, 4 vwo                 dhr. J. Vogel                          vgl@rml.nl

5, 6 vwo                              dhr. K. Valkenburg                vlk@rml.nl

Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.