OUDERBIJDRAGE VOOR DE CURSUS 2015-2016

 

Hoewel de school van de rijksoverheid een vergoeding ontvangt voor leer- en hulpmiddelen, salarissen en onderhoudskosten voor gebouw en terrein, is dit bedrag onvoldoende om ons onderwijs op een voor ons aanvaardbare wijze te realiseren. Daarom vragen wij de ouders een vrijwillige bijdrage. Zo vinden wij dat er voldoende ondersteunend lesmateriaal (computers, audiovisuele hulpmiddelen) beschikbaar moet zijn. De omgeving, waarin we dag in dag uit werken, moet doelmatig zijn en er plezierig uitzien. Buitenschoolse activiteiten zoals toneel- en muziekuitvoeringen kosten allemaal geld, maar we zouden het niet graag willen missen. Onze professioneel uitgeruste en beheerde mediatheek zou uit de Rijksbijdrage alléén niet te betalen zijn. Aanvullende voorzieningen voor werkweken kunnen alleen geboden worden als daarvoor voldoende geld beschikbaar is.

Screening van leerlingen op dyslexie en faalangst vinden we belangrijk, ook al voorziet de reguliere financiering van scholen daar niet volledig in, en dit geldt evenzeer voor de activiteiten van het Zorgteam dat extra steun biedt op diverse gebieden, die wij van groot belang vinden voor een goede begeleiding van onze leerlingen. Alle leerlingen krijgen een schoolpas, die ook de functie van bondspas heeft; alle leerlingen zijn hierdoor lid van de Leerlingenbond en hebben daardoor toegang tot de soirees. Om al deze redenen vragen wij van alle ouders een extra bijdrage. Voor zover dat kosten betreft van voor het onderwijs noodzakelijke leerling-gebonden faciliteiten. Het betreft hierbij de volgende geschatte uitgaven: kopieerwerk € 1.=; leerlingenkaart € 5.=; verzekeringen € 2,80; leerlingenbond € 10.=; schoolkrant € 5.=; dagexcursies € 34.= en kosten begeleiding werkweken € 12.=. Hiervoor brengen wij € 65.= in rekening. Daarnaast vragen wij van alle ouders een algeme­ne bijdrage die inkomensafhankelijk is en maximaal € 335.= bedraagt.

Een principieel uitgangspunt van de school is dat uw financiële omstandigheid nooit een belemmering mag zijn om uw zoon of dochter deel te laten nemen aan ons onderwijs. Reductie op de ouderbijdrage kan verleend worden op grond van de definitief vastgestelde aanslag(en) van inkomstenbelasting c.q. loonheffing, volgens de onderstaande tabel.

Na 16 september ontvangt u een factuur voor de betaling van de ouderbijdrage. In overleg met de administrateur van de school is betaling in termijnen mogelijk.

Verschuldigde ouderbijdrage bij een totaalbedrag van de loonheffing van beide partners tussen:

   leerling  algemene  
 gebonden  ouder
 faciliteiten  bijdrage  totaal
 minder dan    €     4.500  € 65  €   35  € 100
 €     4.500  -  €     6.000  € 65  €   85  € 150
 €     6.000  -  €     8.000  € 65  € 150  € 215
 €     8.000  -  €   10.000  € 65  € 215  € 280
 €   10.000  -  €   12.000  € 65  € 260  € 325
 €   12.000  -  €   14.000  € 65  € 310  € 375
 meer dan    €   14.000  € 65  € 335  € 400

 

Heeft u meer dan één kind op onze school, dan kunt u op de in de tabel genoemde bedragen de volgende reducties toepassen: voor het tweede kind 25% en voor het derde en alle volgende kinderen 50%.

De tegemoetkoming schoolkosten voor ouders van kinderen tot 18 jaar

Het is goed te weten dat de Informatie Beheer Groep, indien nodig, een tegemoet­ko­ming in de studiekosten verstrekt. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouders, het soort onderwijs en het aantal schoolgaande kinderen in uw gezin.