Het Montessori Lyceum vindt ouderparticipatie heel belangrijk en heeft om die reden een actieve ouderraad. Zij staat de school bij in uiteenlopende vraagstukken.

Belangrijke activiteiten zijn onder andere het werven van contactouders, de organisatie van de algemene ouderavond waar steeds een thema nader wordt belicht, de jaarlijkse belronde naar de ouders en de ondersteuning bij bijeenkomsten en feesten.

De ouderraad is tevens het aanspreekpunt voor alle ouders.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar met de schoolleiding (rector en conrector leerlingenzaken) en heeft contact met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Samenstelling ouderraad

mw Lenneke van Benten voorzitter
mw Pauline Gantvoort secretaris
mw Gratiele Cinca  
mw Jacobijn Voute  
mw Eline Gijsen  
mw Suzanne Hensels - van Straaten  
mw Fieke Dassen  
mw Fransje van Steenbergen  
dhr Thieu Tierolff  
dhr Raymond van der Wal  

Voor vragen of informatie over genoemde zaken kun je contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad: ouderraad@rml.nl