Voorlichtingsmomenten

Op dinsdag 22 november 2016 vindt de voorlichtingsavond voor ouders plaats (aanvang: 19.30 uur)

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen op woensdag 7 december 2016 en op woensdag 15 februari 2017 lessen volgen tijdens de open lesmiddag. Graag vooraf hiervoor aanmelden via administratie@rml.nl.

Op donderdag 26 januari 2017 (van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur) zijn leerlingen en ouders van harte welkom op onze Open Dag.

Aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2017-2018 voor het eerste leerjaar

Om uw zoon / dochter aan te melden voor de brugklas van het Montessori Lyceum zijn de volgende dingen nodig:

  1. een ingevuld aanmeldingsformulier

Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden of meenemen tijdens de hierboven genoemde voorlichtingsavond voor ouders, de open lesmiddag of de open dag. U kunt het ingevulde formulier meenemen naar het kennismakingsgesprek of per post opsturen naar het Montessori Lyceum. Om de belasting van de administratie tijdens de inschrijfperiode te verlichten is het mogelijk om het aanmeldingsformulier vanaf januari in te leveren. Wij verzoeken u vriendelijk om het ingevulde formulier uiterlijk 15 maart 2017 in te leveren.

  1. adviesformulier van de basisschool

Om toegelaten te kunnen worden tot het Montessori Lyceum is een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies van de basisschool nodig. Indien uw zoon/dochter op een Rotterdamse basisschool zit, ontvangt u van de school een adviesformulier. Met dit formulier kunt u uw zoon of dochter op één middelbare school in Rotterdam aanmelden. Het adviesformulier met aanmeldingsgegevens van de basisschool dient uiterlijk 15 maart 2017 in ons bezit te zijn. Pas als dit formulier in ons bezit is, is de inschrijving definitief.

  1. een kennismakingsgesprek

Met alle leerlingen die zich willen aanmelden voor de brugklas van het Montessori Lyceum wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via de administratie van de school (010-4654022). De kennismakingsgesprekken worden vanaf de kerstvakantie tot en met 15 maart 2017 gevoerd. Gelieve niet te lang te wachten met het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek vanwege de ruimte in de agenda.

Informatie m.b.t. de toelating tot het eerste leerjaar

Leerlingen die beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies zijn automatisch toelaatbaar. Zij ontvangen na inlevering van hun adviesformulier met digitale code schriftelijk een aanmeldnummer. Dit aanmeldnummer wordt gebruikt indien er sprake is van een loting. Ouders / verzorgers die meerdere kinderen tegelijk inschrijven voor het Montessori Lyceum wordt gevraagd aan te geven of beide kinderen een eigen aanmeldnummer willen ontvangen (waardoor ze ieder apart loten), of hetzelfde aanmeldnummer (met toevoeging a of b, waardoor ze samen loten).

Op 21 maart 2017 ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen die op het Montessori Lyceum zijn ingeschreven per mail bericht of hun zoon / dochter is geplaatst.

Overaanmelding

De hoeveelheid nieuwe leerlingen die we kunnen aannemen is beperkt. We zijn een kleine school, niet alleen vanwege de fysieke beperkingen die het gebouw aan ons oplegt, maar vooral omdat we vinden dat we alleen op die manier een optimale zorg en aandacht voor leerlingen kunnen waarborgen. Dit betekent dat we maximaal 165 nieuwe leerlingen toelaten. In het geval er meer toelaatbare leerlingen zijn dan plaatsen hebben de volgende leerlingen voorrang (mits zij voldoen aan de toelatingseisen zoals hierboven vermeld):

  1. leerlingen afkomstig van traditioneel vernieuwend basisonderwijs (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School)
  2. leerlingen die op het moment van aanmelden een familielid op het Montessori Lyceum hebben.

Onder de toelaatbare leerlingen wordt bij overaanmelding geloot volgens de afspraken uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR.. Voor meer informatie over de aanmelding- en plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam verwijzen we u naar deze plaatsingswijzer (klik hier om de plaatsingswijzer van FOKOR te downloaden)
In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een kleine wachtlijst en vorig schooljaar hebben we na loting slechts een klein aantal leerlingen niet kunnen plaatsen.

Wachtlijst

Mocht er ook voor schooljaar 2017-2018 geloot moeten worden, dan worden leerlingen die na de loting niet geplaatst kunnen worden op de wachtlijst geplaatst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde waarin de notaris de aanmeldnummers trekt. Indien een geplaatste leerling zijn of haar inschrijving terugtrekt, kan de eerstvolgende leerling op de wachtlijst geplaatst worden. De wachtlijst blijft geldig tot de start van het nieuwe schooljaar.

Leerlingen met een ondersteuningsprofiel

Leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig hebben en/of die op de basisschool al ondersteund worden d.m.v. afspraken in een OPP hebben naast een kennismakingsgesprek zoals hierboven vermeld een extra gesprek met een van de leden van het zorgteam om te bespreken of de gewenste extra ondersteuning overeenkomt met wat de school kan bieden. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam op www.schoolprofielen.nl. Vragen over ondersteuningsmogelijkheden kunnen worden gesteld aan dhr. Van Beek (mbk@rml.nl).

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor plaatsing in een VWO-klas

Voor schooljaar 2017-2018 zullen er maximaal 2 VWO-klassen gevormd worden. Plaatsing in deze VWO-klas is alleen mogelijk als je een enkelvoudig vwo-advies hebt gekregen van de basisschool. Indien er meer aanmeldingen voor de VWO-klas(sen) zijn dan plaatsen, wordt er door middel van loting bepaald of een leerling in de VWO-klas wordt geplaatst.

Bezwaar

Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de toelatingscommissie kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij de rector van de school, de heer J.W. Koning. Ook eventuele klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de rector van de school, of bij FOKOR.

Aanmelding overige jaarlagen

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren:

Leerjaar 2                           mw. S. Ledeboer-Meermans ldb@rml.nl

4, 5 havo                            dhr. E. Berkhuysen                mbk@rml.nl

3 havo, 3, 4 vwo                 dhr. J. Vogel                          vgl@rml.nl

5, 6 vwo                              dhr. K. Valkenburg                vlk@rml.nl

Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.